Studentinfo

print

Bezwaar-, beroep- en klachtenprocedures

28 januari 2021

(In English: Objections, appeals and complaints procedures)

Er kunnen zich situaties voordoen waarbij je het niet eens bent met een bepaalde uitspraak of beslissing. Of er kan een situatie ontstaan waarin je vindt dat je niet correct behandeld bent. Je kunt dan bezwaar maken, een klacht indienen of in beroep gaan. Hoe dat per situatie in zijn werk gaat, zie je in onderstaand overzicht.

In welke gevallen

Regeling en commissie

 1. Wanneer je het niet eens bent met een besluit dat namens of door het College van Bestuur is genomen.

 

Te denken valt aan besluiten over:

  • financiële ondersteuning vanuit het profileringsfonds of het noodfonds
  • gedrags- en ordemaatregelen
  • in- of uitschrijving
  • selectie voor numerus fixus-opleidingen
  • toelating tot de opleiding
  • collegegeld

Ook wanneer een orgaan weigert een beslissing te nemen, kun je bezwaar maken.

Op basis van ‘Regeling Bezwaarprocedure’ kun je een bezwaarprocedure starten bij de Geschillen Advies Commissie.

 

Meer informatie over de procedure bij de Geschillen Advies Commissie.

2. Wanneer je het niet eens bent met een beslissing van de examencommissie of van een examinator.

 

Contactgegevens:

Avans Hogeschool
College van Beroep voor de Examens
t.a.v. de ambtelijk secretaris
Postbus 90.116
4800 RA Breda

E-mailadres: cobex@avans.nl

Op basis van het ‘Reglement van orde van het College van Beroep voor de examens (COBEX)’ kun je een beroepsprocedure starten bij het COBEX.

 

Meer informatie over het COBEX.

3. Wanneer je het niet eens bent met een uitspraak van het COBEX en/of de Geschillen Advies Commissie, kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs.

College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CHBO). Dit is onafhankelijk en extern orgaan.

 

Bekijk meer informatie over het CHBO.

4. Wanneer je vindt dat je onbehoorlijk bent behandeld door een docent of medewerker, of wanneer je ontevreden bent over de kwaliteit van voorzieningen op een van de locaties. Dit kan ook wanneer je ontevreden bent over de gang van zaken bij jouw academie of opleiding.

De klacht moet betrekking hebben op een gedraging en kan niet gericht zijn op een algemene regeling.

 

Voor ongewenst gedrag is er een aparte regeling; zie hieronder.

Op basis van de ‘Algemene klachtenregeling’ kun je een klacht indienen bij het Centraal Klachtenloket.

 

In het Studentenstatuut is vastgelegd welke rechten en plichten studenten en medewerkers ten opzichte van elkaar hebben en hoe zij zich op de hogeschool tegenover elkaar moeten gedragen.

 

Bekijk de informatie over de algemene klachtenregeling studenten.

5. Wanneer er sprake is van ongewenst gedrag zoals seksuele intimidatie en/of discriminatie.

 

Als je bij het indienen van een klacht wilt worden ondersteund, dan kun je contact leggen met een van de vertrouwenspersonen van Avans.

 

Contactgegevens:

GIMD
t.a.v. Klachtencommissie Avans Hogeschool

Postbus 228
9200 AE Drachten
Emailadres: klachtencommissie@gimd.nl

Op basis van de ‘Klachtenregeling Ongewenst gedrag’ kun je een klacht indienen bij de GIMD. Dit is een extern, specialistische en onafhankelijke organisatie.

 

Bekijk de informatie over de Avans Vertrouwenspersonen.

Laatst bijgewerkt op 2 september 2021.
Online spreekuur studentbegeleiding

Heb je een ondersteuningsvraag, twijfel je over je studie of heb je een ontwikkelvraag, plan dan een moment tijdens het online spreekuur. Dat kan via de onderstaande button. We plannen dan een afspraak van 30 minuten voor je in.

Online spreekuur inplannen

Contact met het studentendecanaat

Heb je te maken met persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Maak dan een afspraak via de Studenten Informatie Balie, 088-525 75 50. Andere vragen?

Mail het studentendecanaat

Coronavirus

Avans alert op het coronavirus

Blijf op de hoogte

Nieuws
Agenda