Student Support

print

Promotieverzoeken

Voor veel organisaties zijn de studenten van Avans Hogeschool een interessante doelgroep. Avans ontvangt dan ook regelmatig verzoeken van derden voor promotionele activiteiten binnen de Avanslocaties.

Promotie betekent: een vorm van communicatie waarbij de afzender, zonder betaling, bepaalde informatie binnen Avans Hogeschool verspreidt in de hoop dat de essentie positieve aandacht krijgt.

Er zijn richtlijnen waaraan promotionele uitingen moeten voldoen voordat ze opgehangen, neergelegd, uitgedeeld of opgezet mogen worden binnen de Avanslocaties.

Voorbeelden van promotionele activiteiten

flyeren voor een project
het plaatsen van een truck om een nieuw product te promoten
posters ophangen om een feest of horecalocatie te promoten
flyeren door een bedrijf dat op zoek is naar stagiaires
uitdelen van monsters
digitale uitingen, zoals afbeeldingen en filmpjes op de narrowcastingschermen

Aanvragers van promotie

Zowel interne als externe partijen vragen regelmatig promotionele activiteiten aan.

Onder interne partijen verstaan we medewerkers, studenten en studenten- of studieverenigingen van Avans Hogeschool.

Onder externe partijen verstaan we bedrijven en instellingen. Daarbij maken we onderscheid tussen bedrijven en instellingen die geen samenwerkingsverband of publiciteitsafspraken met Avans hebben en zij die dat wel hebben.

Criteria voor de beoordeling van verzoeken

Bij promotionele activiteiten binnen Avans Hogeschool is het belangrijk dat de kansen of voordelen van studenten centraal staan. Bij voorkeur dragen de activiteiten bij aan het primaire proces of hebben ze een educatief aspect. Verder zijn de onderstaande criteria van belang:

De vormgeving en inhoud van de uiting(en) is niet kwetsend of immoreel.
Het onderwerp van promotie is niet seksueel getint en niet discriminerend.
Het onderwerp van promotie is geen oproep tot haat of agressie.
Geen boodschappen van religieuze of politieke aard.
Geen handelsreclame op het terrein van Avans, zoals het uitdelen van blikjes Coca Cola.
Promotie van goede doelen mag, mits dit onderwijsgerelateerd is én het een ludieke actie is.
Studenten en medewerkers van Avans en externe bedrijven die een samenwerkingsverband hebben met Avans mogen flyeren na toestemming.
Verkoop van kaartjes voor studentenfeesten en flyeren door studentenorganisaties van Avans Hogeschool is toegestaan na melding daarvan bij de teamleider van Locatiediensten.
Vacatures door derden mogen gedeeld worden op Punt.nl en via posters opgehangen op de daarvoor bestemde plaatsen. Maar niet aangeboden worden via iAvans, Studentinfo en narrowcasting.
Organisaties kunnen tegen betaling adverteren in Punt.
Er mogen geen flyers van andere organisaties worden neergelegd in de displays van Avans.
Bij de keuze voor de uiting is rekening gehouden met het aspect duurzaamheid: flyers en fietszadelhoesjes zijn niet duurzaam en leveren veel rommel op.
De promotionele actie is niet hinderlijk voor de dagelijkse gang van zaken in de gebouwen.
De promotor moet na afloop de ruimte(n) van de promotionele actie schoon achterlaten.
Uitingen voor de narrowcastingschermen worden door de promotor aangeleverd in het juiste formaat.

Incidenten of ongepaste uitingen

Op voorhand komen de promotende partij en Avans Hogeschool overeen dat de uitingen daadwerkelijk verspreid mogen worden op de terreinen van Avans. Als uitingen zonder deze overeenstemming worden verspreid, heeft Avans Hogeschool altijd het recht deze zonder overleg te verwijderen. In het bijzonder wanneer:

  • Er klachten binnenkomen over de uitingen.
  • De uitingen niet voldoen aan voornoemde criteria.

Contactgegevens 

Studenten kunnen voor dergelijke verzoeken terecht bij verschillende personen.
Flyeren: Voor het flyeren en het ophangen van posters kunnen zij terecht bij Locatiediensten. Zij beoordelen de aanvraag aan de hand van de criteria.
Sponsoring: Voor sponsoring kunnen zij terecht bij Ruud Walenberg.
Facilitaire coördinatie: Voor facilitaire coördinatie bij evenementenorganisatie kunnen studenten een aanvraag doen via ServicePunt (servicepunt.avans.nl) door het formulier 'aanvraag evenementenorganisatie' in te vullen.

Speciale beoordeling

Minionderneming

Promotieaanvragen door studenten die vanwege hun opleiding een minionderneming op moeten zetten, vragen een speciale beoordeling. Zij kunnen hulp krijgen bij het regelen van give aways, badges en sponsoring en bij het flyeren, het opmaken van posters en de organisatie van een evenement. Criteria voor toewijzing van dergelijke verzoeken:

  • Het gaat om studenten van Avans Hogeschool.
  • Het hoort bij het onderwijs.

Onderzoeken en enquêtes

Het komt voor dat studenten of medewerkers, intern en extern, op zoek zijn naar respondenten voor enquêtes of voor deelname aan verschillende onderzoeken. Maar daaraan zijn wel randvoorwaarden verbonden:
• Het onderzoek of de enquête gaat altijd over de gevolgde opleiding of de werkzaamheden bij Avans.
• Het is toegestaan dat een student of medewerker rondloopt om mensen ‘op de vloer’ te ondervragen. Daarbij mogen ze studenten en medewerkers niet storen in de leslokalen en in Xplora.
• Het digitaal afnemen van een enquête mag, maar er bestaat in principe geen bulkmail-mogelijkheid. Wanneer dat wel gewenst is wordt het verzoek beoordeeld door DIF en DMCS (Communicatie en Studentenzaken). Aanvragers moet je zoveel mogelijk adviseren om via de managementassistentes of academiebureaus de studenten en medewerkers van een academie of dienst te mailen.

Contact

Voor partijen waar Avans Hogeschool een samenwerkingsovereenkomst mee heeft, moet in de overeenkomst vastliggen welke communicatiekanalen gebruikt mogen worden. Is dit niet beschreven dan beoordelen we elk verzoek apart.

Alle aanvragen voor promotieactiviteiten moeten naar promotieverzoeken@avans.nl. De DMCS-medewerkers die deze inbox beheren bepalen of een verzoek voldoet aan de richtlijnen. Bij toewijzing sturen zij het verzoek door naar de relevante partijen voor de verdere afwikkeling, zoals een dienst of academie.  

Aanvragen voor een evenement worden na goedkeuring doorgestuurd naar DIF voor de facilitaire afhandeling daarvan. Zoals een ruimte reserveren en de datum controleren en vastleggen. Deze afhandeling gebeurt door DIF Evenementenbureau.

Laatst bijgewerkt op 28 april 2022.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda