Student Support

print

Procedure bij de Geschillenadviescommissie

(In English)

Hoe verloopt de procedure bij de Geschillenadviescommissie?

Het bezwaarschrift

Binnen zes weken nadat de beslissing is genomen waartegen in bezwaar wordt gegaan, moet het bezwaarschrift door de Geschillenadviescommissie (GAC) ontvangen zijn.

Daarna ontvang je een ontvangstbevestiging van de ambtelijk secretaris van de GAC. Als toch nog een fout is gemaakt wat betreft de vorm van het bezwaarschrift, dan stelt de ambtelijk secretaris van de GAC je daarvan op de hoogte. Je krijgt dan de gelegenheid dit verzuim te herstellen binnen een bepaalde termijn. Als je bijvoorbeeld via de post een bezwaarschrift hebt verzonden zonder handtekening, krijg je alsnog de gelegenheid om dit binnen een bepaalde termijn te doen.

Minnelijke schikking

Voordat het bezwaar officieel in behandeling wordt genomen, schrijft de wet een verplichte poging tot minnelijke schikking voor. De GAC stuurt het bezwaarschrift door naar het orgaan dat de bestreden beslissing heeft genomen, met het verzoek om na te gaan of een minnelijke schikking mogelijk is. Dit orgaan kan daarvoor contact met je opnemen. Het is vervolgens de bedoeling dat zorgvuldig bekeken wordt of de feiten op basis waarvan het besluit is genomen correct zijn en of de motivering klopt.

Het verweerschrift

Indien er geen minnelijke schikking tot stand is gekomen wordt degene die het besluit heeft genomen waar je tegen in bezwaar gaat uitgenodigd een verweerschrift op te stellen. In dit verweerschrift wordt een schriftelijke reactie gegeven op het bezwaarschrift.

De hoorzitting

Nadat het verweerschrift is ingediend, wordt er een hoorzitting gepland. Het horen vindt in beginsel plaats op de eerstvolgende beschikbare zittingsdatum, waarbij partijen voor de zitting worden opgeroepen. De behandeling van het bezwaar op zitting wordt in principe niet op verzoek van partijen uitgesteld. Slechts onder zeer bijzondere omstandigheden wordt hiervan afgeweken. Een verzoek tot uitstel moet je per ommegaande en met redenen indienen, nadat de zittingsdatum aan beide partijen bekend is gemaakt.

De GAC bestaat uit de voorzitter en 2 leden van de GAC. Daarnaast is er een griffier aanwezig.  De voorzitter leidt de zitting en biedt beide partijen de gelegenheid hun standpunt toe te lichten. Daarnaast mogen de leden van de GAC vragen stellen. De GAC baseert haar advies uiteindelijk op de schriftelijke stukken en op hetgeen tijdens de hoorzitting naar voren is gebracht.

Na de zitting

Na de zitting brengt de GAC een schriftelijk advies uit aan het College van Bestuur (CvB). In de regel beslist het CvB conform het advies, maar het College is ook bevoegd om hiervan af te wijken. Wanneer het CvB van het advies afwijkt, moeten zij hun besluit wel motiveren. De schriftelijke beslissing van het College van Bestuur zal aan partijen worden toegestuurd.

De Regeling Bezwarenprocedure Avans Hogeschool bevat alle regels van de bezwaarprocedure bij de GAC.

In beroep gaan

Tegen een beslissing van het College van Bestuur op je bezwaar kun je in beroep gaan bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO), in Den Haag. De beroepstermijn is 6 weken. Aan het indienen van een beroep bij het CBHO zijn griffiekosten verbonden. Jaarlijks vindt een aanpassing plaats van de hoogte van het griffierecht. Kijk voor het actuele bedrag en voor meer informatie en de procesregels op de website van het CBHO: www.cbho.nl. Let op: je kunt pas bij het CBHO in beroep gaan wanneer je je de bezwaarprocedure bij de GAC van Avans Hogeschool helemaal hebt doorlopen.

Laatst bijgewerkt op 27 augustus 2021.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda