Studentinfo

Algemene klachtenregeling voor studenten

21 maart 2019

Avans Hogeschool heeft op grond van artikel 7.59a van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) een Centraal Klachtenloket ingericht. In de Algemene klachtenregeling hieronder lees je meer over dit loket en over de procedure. Een klacht kun je indienen via het klachtenformulier

Het Klachtenloket probeert door bemiddeling tot een oplossing te komen. Het Klachtenloket kan contact opnemen met de betrokkene en met de aangeklaagde en desgewenst een onderzoek instellen.

In het Studentenstatuut is vastgelegd welke rechten en plichten studenten en medewerkers ten opzichte van elkaar hebben en hoe zij zich op de hogeschool tegenover elkaar moeten gedragen.

Een klacht indienen

Je kunt een klacht indienen wanneer je vindt dat je onbehoorlijk bent behandeld door een docent of medewerker, of wanneer je ontevreden bent over de kwaliteit van voorzieningen op een van de locaties. Dit kan ook wanneer je ontevreden bent over de gang van zaken bij jouw academie of opleiding.

Let op: 

  • De klacht moet betrekking hebben op een gedraging, en kan niet gericht zijn tegen een algemene regeling.
  • Klachten die betrekking hebben op een toets of een tentamen moet je indienen bij de examencommissie van je opleiding. 
  • Voor klachten over ongewenst gedrag kun je terecht bij de vertrouwenspersonen, zie de Klachtenregeling Ongewenst Gedrag.
  • Klachten over of meldingen van storingen en defecten voor ICT en facilitaire zaken dien je in bij de Servicelijn van Avans: 088 – 525 88 88 of servicelijn.dif@avans.nl

Wanneer je niet weet aan wie je de klacht moet richten of als je geen reactie krijgt op een specifieke klacht, dan dien je de klacht in via het online Klachtenloket. Deze wordt dan doorgestuurd naar het juiste orgaan of de juiste persoon. 

Wanneer je een klacht hebt of het niet eens bent met een bepaalde beslissing, dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk een oplossing voor je probleem. Via formele procedures duurt dat vaak lang. Het verdient de voorkeur om de informele weg te bewandelen: praat met degene die het probleem veroorzaakt en kom samen tot een bevredigende oplossing. Je kunt je daarin laten bijstaan of laten adviseren door een studieadviseur of een studentendecaan. Deze kan ook bemiddelen als je zelf geen rechtstreeks gesprek wilt aangaan.

Je kunt ook officieel een klacht indienen. Dat kan via het klachtenformulier. Wanneer je weet dat veel studenten dezelfde klacht hebben, dien deze dan gezamenlijk in, en niet individueel. Het loont de moeite om klachten over het onderwijs aan de kaak te stellen bij de examencommissie of de academieraad of de opleidingscommissie – waarin ook studenten zitting hebben. Dit geldt zeker als je niet de enige bent met kritiek. 

Neem contact op met een studentendecaan als je twijfelt of je een officiële procedure begint. Hier kun je ook terecht met andere vragen over de procedure. Maak een afspraak met de studentendecaan door te bellen naar 088 - 525 75 50 of kom naar de Studenten Informatie Balie.

Algemene klachtenregeling voor studenten

Soort
pdf
Publicatiedatum
18 okt 2017
Laatst bijgewerkt op 9 augustus 2019.
Relevant/Gekoppeld
Stel je vraag aan het studentendecanaat

Heb je persoonlijke problemen of loop je tegen andere zaken aan die je studie belemmeren zoals een chronische ziekte, een functiebeperking, stress of dyslexie? Maak dan een afspraak via de Studenten Informatie Balie, 088 - 525 75 50. Andere vragen mag je mailen.

Mail het studentendecanaat

Vrijwilligers La Vuelta gezocht

Draag je steentje bij aan dit unieke event.

Lees meer

Coronavirus

Avans alert op het coronavirus

Blijf op de hoogte

Nieuws
Agenda