Student Support

print

Algemene klachtenregeling voor studenten

21 maart 2019

(In English)

Avans Hogeschool heeft op grond van artikel 7.59a van de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek (WHW) een Centraal Klachtenloket ingericht. In de Algemene Klachtenregeling  lees je meer over dit online loket en over de procedure. Lees de Klachtenregeling vóór het indienen van een klacht goed door. Zo kom je te weten:

•    wat een officiële klachtenprocedure precies inhoudt
•    voor welke klachten je bij het Klachtenloket terechtkunt

Check als je een klacht wilt indienen ook het Studentenstatuut. Daarin is vastgelegd welke rechten en plichten studenten en medewerkers ten opzichte van elkaar hebben en hoe zij zich op de hogeschool tegenover elkaar moeten gedragen.

Het indienen van een klacht bij het Centraal Klachtenloket doe je via het klachtenformulier.

Specifieke klachten

Belangrijk: bepaalde klachten vallen buiten de dienstverlening van het Centraal Klachtenloket. Deze dienen dus niet via het Klachtenloket te worden ingediend:

•    Klachten die betrekking hebben op een toets of een tentamen of de manier waarop je een toets moest doen, dien je rechtstreeks in bij de examencommissie van je opleiding. In de Onderwijs- en Examenregeling en op de Blackboard/Brightspacepagina van je opleiding vind je waar en hoe je dat kunt doen.

•    Klachten over het onderwijs in je opleiding kun je ook aan de kaak te stellen bij de opleidingscommissie of academieraad van je eigen opleiding. Wanneer je niet de enige bent met kritiek is dat zeker de moeite waard. Op de Blackboard/Brightspacepagina van je opleiding vind je waar en hoe je hen kunt bereiken.

•    Voor klachten over ongewenst gedrag, discriminatie, (seksuele) intimidatie e.d. kun je terecht bij de vertrouwenspersonen, zie de Klachtenregeling Ongewenst Gedrag.

•    Klachten over of meldingen van storingen en defecten voor ICT en facilitaire zaken dien je in bij de Servicelijn van Avans: 088 – 525 88 88 of op Servicepunt.

Klacht indienen bij het Centraal Klachtenloket

Je kunt een klacht indienen bij het Klachtenloket wanneer je vindt dat je onbehoorlijk bent behandeld door een docent of medewerker. Of wanneer je ontevreden bent over de kwaliteit van voorzieningen op een van de locaties. Het kan ook wanneer je ontevreden bent over de gang van zaken bij jouw academie of opleiding. De klacht moet betrekking hebben op een gedraging, en kan niet gericht zijn tegen een algemene regeling.

Een klacht is iets anders dan een bezwaar- of beroepsschrift: een bezwaar- of beroepschrift dien je in als je het niet eens bent met een schriftelijk meegedeelde beslissing van een persoon of instantie binnen Avans Hogeschool.

Klachtenprocedure

Informeel

Het verdient de voorkeur om in eerste instantie te praten met degene die het probleem veroorzaakt en samen tot een bevredigende oplossing komen. Je kunt je daarin laten bijstaan of adviseren door je slb’er, coach of een studentendecaan. Hij of zij kan ook bemiddelen als je zelf geen rechtstreeks gesprek wilt aangaan.

Neem contact op met een studentendecaan als je twijfelt over het starten van een officiële procedure. Hier kun je ook terecht met andere vragen over de procedure.

De studentendecaan is telefonisch te bereiken op 088 - 525 75 50 en fysiek bij de Studenten Informatie Balie.

Formeel

Je kunt ook de formele procedure in werking stellen: officieel een klacht indienen. Dat kan via het klachtenformulier. Wanneer je weet dat veel studenten dezelfde klacht hebben, dien deze dan gezamenlijk in, en niet individueel.

Als je klacht betrekking heeft op iets wat er binnen je academie of opleiding is gebeurd, geef dan in je klacht aan naar welke academie of opleiding je klacht moet worden gestuurd. Als je niet precies weet bij wie de klacht thuishoort, of je klacht gaat over iets dat centraal wordt georganiseerd, dien dan je klacht in via het online Klachtenloket. Die zorgt ervoor dat je klacht op de juiste plek terecht komt.

De klacht wordt na het online indienen ter behandeling doorgestuurd naar de juiste persoon, dat is meestal de directeur van een academie, opleiding of dienst. Als je een klacht indient krijg je een ontvangstbevestiging waarin staat aan wie de klacht ter behandeling is doorgezonden.

Algemene klachtenregeling voor studenten

Soort
pdf
Publicatiedatum
22 apr 2021
Laatst bijgewerkt op 31 augustus 2021.
Relevant/Gekoppeld
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit dan met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda