Student Support

print

Deelraadsverkiezingen 11 & 12 oktober 2022

17 mei 2022 door Medezeggenschap Avans

Op deze pagina vind je alle informatie over de aanstaande deelraadsverkiezingen. Heb je toch nog vragen? Via centrumvoormedezeggenschap@avans.nl helpen we je graag!  

Wat is een deelraad?  

Avans beschikt over verschillende organen voor medezeggenschap. Centraal is er de Avans medezeggenschapsraad (AMR). Daarnaast vind je decentrale deelraden bij de academies en diensten. Deze noemen wij, afhankelijk of ze een academie of dienst vertegenwoordigen, academieraad (AR) of dienstraad (DR). Tot slot vind je op opleidingsniveau de opleidingscommissies. 

 

Waarom zijn er nieuwe verkiezingen?  

Avans Hogeschool heeft besloten haar voltijdsopleidingen opnieuw te clusteren. Deze clustering is een wijziging in de organisatie-indeling: van 18 academies gaan we terug naar 11. Daarom moeten we ook de decentrale medezeggenschap opnieuw indelen. De academieraden van de verdwijnende academies houden op te bestaan, en er komen raden van de nieuwe academies voor in de plaats. Zo zorgen we dat alle studenten en medewerkers zich opnieuw vertegenwoordigd en hiermee gehoord en gezien voelen. Op 11 en 12 oktober vinden daarom voor de nieuwe geclusterde academies nieuwe verkiezingen plaats! 

Wie doet wel / niet mee bij de aanstaande deelraadsverkiezingen?    

De deelraadsverkiezingen zijn alleen van toepassing op de 18 academies die meedoen aan de clustering. Hier vind je een overzicht van deze academies. Alle andere academies en diensten behouden hun huidige deelraad, en doen dus niet mee in deze verkiezingen.  

Mag ik mij verkiesbaar stellen? 

 

Student       Medewerker
  • Je staat bij Avans Hogeschool ingeschreven bij een opleiding die onderdeel is van de academie waar jij je kandidaat stelt  
  • Je bent minimaal 3 maanden in dienst bij Avans Hogeschool  
  • Je hebt een aanstellingsomvang van minimaal 0,4 fte 

  • Je bent geen directeur, adjunct-directeur, secretaris College van Bestuur, lector, concerncontroller of lid van het College van Bestuur. 

 

Hoe kan ik mij kandidaat stellen en hoe verloopt het verdere proces? 

Kandidaat stellen doe je via het kandidaatstellingsformulier, dat binnenkort hier beschikbaar is. Het kandidaatstellingsformulier kan worden ingediend t/m 12 september (uiterlijk 4 weken voor de verkiezingen). Je ontvangt dan een gedagtekende verklaring van ontvangst van het Centrum voor Medezeggenschap (CvM). 

Om je te kunnen kandideren, heb je de steun van 15 medestudenten of collega’s nodig. Zij zetten een handtekening om jouw kandidatuur te ondersteunen. Belangrijk: deze ondersteuners moeten van jouw eigen academie of dienst zijn, en ook kiesgerechtigd. Als student mag je ook handtekeningen van personeelsleden vragen, en andersom. 

Is het formulier binnen, dan checkt het Centrum voor Medezeggenschap of alles aan de voorwaarden voldoet. Mocht dat niet zo zijn, dan krijg je dat zo snel mogelijk te horen.  

Uiterlijk 3 weken voor de verkiezingen publiceert het Centrum voor Medezeggenschap de kandidatenlijst. Als er niet meer kandidaten zijn dan het aantal beschikbare zetels, ben je als kandidaat automatisch verkozen. In dat geval vinden dus geen verkiezingen plaats voor deze academie. Dit wordt vastgesteld voor de personeelsgeleding en voor de studentgeleding. Het is dus mogelijk dat er voor de personeelsgeleding wél en voor de studentgeleding geen verkiezingen worden gehouden of andersom. 

Kan ik bezwaar maken? 

Mogelijk wil je bezwaar maken tegen een bepaalde beslissing. Reglementair kun je bezwaar maken tegen: 

  • de bepaling van de datum van de verkiezingen en de tijdstippen van begin en einde van 

de stemming 

  • de opstelling van het overzicht van kiesgerechtigde en/of verkiesbare personen 

  • de geldigheid van een kandidaatstelling 

  • de vaststelling van de uitslag van de verkiezingen. 

Bezwaar maak je binnen 2 weken schriftelijk na bekendmaking van het desbetreffende besluit. Je bezwaar wordt dan behandeld door de bezwarencommissie. Meer over de bezwarenprocedure vind je in het verkiezingsprotocol. Deze wordt momenteel geactualiseerd. 

Ik heb een vraag, waar moet ik zijn? 

Stuur een e-mail aan Centrumvoormedezeggenschap@avans.nl  

Laatst bijgewerkt op 13 juni 2022.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit dan met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda