Student Support

print

Collegegeld betalingsachterstand oplossen

Ik heb een aanmaning in verband met betalingsachterstand ontvangen van Avans Hogeschool:

Ik begrijp niet waarom ik een aanmaning in verband met een betalingsachterstand heb ontvangen van Avans Hogeschool:

Ik heb nog andere vragen:

 

Ik heb een aanmaning gehad. Wat gaat er nu gebeuren?

Wanneer een betalingsachterstand ontstaat, word je hiervan direct op de hoogte gebracht door een bericht dat wordt verzonden naar het mailadres dat je in studielink hebt opgegeven. We vragen je om het openstaande bedrag van de achterstand direct aan Avans over te maken. Wanneer betaling uitblijft word je via een tweede mailbericht verzocht het openstaande bedrag alsnog over te maken. Je opleiding wordt geïnformeerd over jouw betalingsachterstand.

Als de betalingsachterstand vervolgens niet binnen 14 kalenderdagen door Avans is ontvangen, wordt vanaf dat moment je Avans account geblokkeerd. Je kunt dan niet meer deelnemen aan onderwijsactiviteiten en je hebt ook geen toegang meer tot onderwijsfaciliteiten. Je wordt hierover met een derde mail geïnformeerd, waarbij je nog één mogelijkheid hebt om zonder bijkomende kosten de betalingsachterstand in te lossen.

Als vervolgens de verschuldigde betaling daarna niet binnen 16 kalenderdagen door Avans Hogeschool is ontvangen, word je in gebreke gesteld. Op grond van artikel 7.42 lid 2 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) en onze Regeling Inschrijvingsvoorwaarden, wordt je inschrijving beëindigd met ingang van de tweede maand na verzenddatum van het derde mailbericht. Op basis van de uitschrijfdatum vindt herberekening van het verschuldigde collegegeld plaats. Het resterende openstaande bedrag wordt ter incasso uit handen gegeven aan onze incassopartner. Zie hiervoor ook het gedeelte met vragen over wanneer de vordering bij de deurwaarder ligt.

Hoe kan ik mijn betalingsachterstand inlossen?

Gezien de consequenties voor je inschrijving is het van belang dat je zo snel mogelijk de opgelopen betalingsachterstand inlost. De enige mogelijkheid is om het achterstallige bedrag dat in de mailberichten is genoemd zelf over te maken op bankrekeningnummer NL24RABO0353280704 ten name van Stichting Avans. Vermeld bij betaling altijd je studentnummer.

Is een betalingsregeling mogelijk?

Avans Hogeschool biedt de mogelijkheid om het collegegeld in 9 termijnen te voldoen. Daarnaast zijn geen andere mogelijkheden voor het treffen van betalingsregelingen. Het collegegeld moet binnen de grens van het studiejaar volledig betaald zijn. Ook vinden wij het van belang dat na de laatste incasso de volledige debiteurenbewakingscyclus te doorlopen voordat het studiejaar beëindigd is. Op die manier zorgen we er samen voor dat studenten ook in het navolgende studiejaar kunnen doorstromen en hun studie kunnen vervolgen.

Indien betaling van het achterstallige bedrag een probleem is, dan kun je met de gerechtsdeurwaarder een betalingsregeling afspreken. We willen je er wel op wijzen dat daarvoor bijkomende incassokosten, btw en wettelijke rente voor in rekening gebracht wordt. Ook kun je gedurende de periode waarin je de betalingsachterstand afbetaald geen gebruik maken van het onderwijs en de onderwijsvoorzieningen.

Zijn er andere mogelijkheden voor financiële ondersteuning?

In het geval er sprake is van specifieke problematiek is het raadzaam om contact op te nemen met een studentendecaan. In geval van bijzondere omstandigheden kan een studentendecaan helpen om een verzoek in te dienen voor financiële ondersteuning op basis van het profileringsfonds. Dit is aan strikte regels gebonden en alleen in specifieke gevallen beschikbaar. Neem voor een afspraak met een studentendecaan contact op met de studentinformatiebalie. De gegevens staan verderop op deze pagina.

Vanuit de overheid is in specifieke gevallen Collegegeldkrediet beschikbaar voor student. Voor meer informatie hierover kijk op https://duo.nl/particulier/lenen.jsp

Mijn account is geblokkeerd en ik heb inmiddels betaald, wanneer is mijn account dan weer actief?

De administratieve verwerking binnen onze systemen heeft tijd nodig. Zodra de achterstallige betaling volledig is ontvangen en verwerkt, wordt jouw Avans account binnen een paar werkdagen gedeblokkeerd. ​ In de tussentijd kun je niet meer deelnemen aan onderwijsactiviteiten en je hebt ook geen toegang tot onderwijsfaciliteiten.

Ik ben uitgeschreven vanwege een betalingsachterstand, wat moet ik nu doen?

We snappen dat je hier mogelijk van geschrokken bent. Wanneer je bent uitgeschreven vanwege een betalingsachterstand, is er de mogelijkheid om toch weer ingeschreven te worden in het lopende studiejaar. Als de volledige achterstand (inclusief alle bijkomende kosten) is betaald, kun je via studielink.nl een nieuw verzoek tot inschrijving doen. Als je dat doet binnen een kort tijdsbestek, dan heb je recht op het hervatten van je studie met een aansluitende inschrijving. Als daar extra maanden tussen gaan zitten, dan kan de directie van de academie je verzoek tot tussentijdse instroom weigeren. Zolang je nieuwe inschrijving niet geregeld is, kun je niet meer deelnemen aan onderwijsactiviteiten en je hebt ook geen toegang tot onderwijsfaciliteiten.

Ik heb bericht gehad dat de vordering voor mijn collegegeld is overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder. Kan ik nu nog bij Avans betalen?

Wanneer de vordering is overgedragen aan de gerechtsdeurwaarder, dan kun je niet meer betalen bij Avans en moet je de brief met de instructie van de gerechtsdeurwaarder afwachten. Betaal je toch bij Avans, dan laten wij aan de deurwaarder weten dat je (een deel van) de hoofdsom hebt betaald bij ons. De bijkomende kosten moet je dan alsnog voldoen bij de deurwaarder voordat je een eventueel nieuw verzoek tot inschrijving kan doen.

Als de vordering bij de deurwaarder ligt, hoe hoog zijn de bijkomende kosten?

Wanneer het openstaande bedrag ter incasso wordt overgedragen aan onze incassopartner, worden op grond van de Wet Incasso Kosten hiervoor extra kosten aan jou in rekening worden gebracht. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op basis van onderstaande staffel:

Openstaande vordering

Maximale Incassokosten

Over de eerste €2.500

15%, met een minimum van €40

Over de volgende €2.500

10%

Over de volgende €5.000

5%

Over de volgende €190.000

1%

Over resterende deel > €200.000

0,5%

Naast de bovenstaande kosten wordt wettelijke rente en BTW over de incassokosten in rekening gebracht. Ook deze worden aan jou in rekening gebracht.

Meer informatie over incassokosten kun je vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/hoogte-incassokosten.

Kijk voor de hoogte van wettelijke rente op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/hoogte-wettelijke-rente.

Zijn er nog andere consequenties?

Naast de hierboven beschreven financiële consequenties geldt dat jouw (her)inschrijving voor een navolgend studiejaar bij Avans geweigerd wordt, wanneer bij de start van het studiejaar nog niet het volledige collegegeld van voorgaande studiejaren is voldaan.

Ik heb een machtiging afgegeven voor het collegegeld, waarom krijg ik een aanmaning voor een betalingsachterstand?

Als het niet mogelijk is om van de door jou opgegeven bankrekening te incasseren, geldt voor het betreffende bedrag dat je vanaf dat moment een betalings-achterstand hebt. Er zijn verschillende redenen waarom een incasso op basis van de afgegeven machtiging niet lukt, bijvoorbeeld omdat de bankrekening onvoldoende saldo heeft, omdat er een (selectieve) blokkade op de bankrekening zit of omdat de rekeninghouder heeft aangegeven de incasso te weigeren. Bij sommige banken is het niet mogelijk om gestorneerde incasso’s in het transactieoverzicht te zien. We adviseren je om contact op te nemen met je bank.

Zodra een incasso-opdracht (ineens of een termijn) is mislukt, wordt het bedrag niet nogmaals ter incasso aangeboden. Er is sprake van een betalingsachterstand die je zelf in moet lossen. Voor de volledigheid, nog niet geïncasseerde termijnen collegegeld worden zoals gepland wel ter incasso aangeboden.

Ik heb het collegegeld zelf overgemaakt naar Avans Hogeschool omdat ik geen bankrekening in het SEPA-gebied heb, waarom krijg ik een aanmaning voor een betalingsachterstand?

Als je voor je inschrijving het collegegeldbedrag zelf hebt overgemaakt naar Avans Hogeschool moet je controleren of je de juiste gegevens hebt gehanteerd bij het overmaken van het collegegeld:

  • Heb je het juiste collegegeldbedrag overgemaakt?
  • Heb je het bedrag in de juiste valuta (EUR) overgemaakt?
  • Heb je het bedrag overgemaakt naar IBAN NL24RABO0353280704?
  • Heb je BIC SWIFT code RABONL2U gebruikt?
  • Heb je kostensoort OUR voor de wereldbetaling gebruikt?
  • Heb je jouw studentnummer correct vermeld?

Als je dit allemaal juist gedaan hebt, maak dan een schermafdruk van de transactie en stuur deze naar studentenadministratie@avans.nl, dan gaan we uitzoeken of we de betaling kunnen traceren.

Iemand anders (ouders, werkgever, anders) betaalt voor mij, waarom krijg ik een aanmaning voor een betalingsachterstand?

Op grond van onze inschrijvingsvoorwaarden blijft de student verantwoordelijk voor betaling van het collegegeld, ook al heeft iemand anders aangegeven te betalen. Ook hier geldt dat er verschillende redenen kunnen zijn waarom de incasso niet gelukt is. We adviseren je om contact op te nemen met degene die namens jou betaalt. Voor de volledigheid: ook als iemand heeft aangegeven te betalen, zijn de consequenties bij het uitblijven van die betaling voor jouw rekening.

Ik ben geen student (meer) van Avans Hogeschool, waarom krijg ik een aanmaning voor een betalingsachterstand?

Je hebt een aanmaning gekregen omdat er een openstaande vordering is voor een inschrijving die je bij Avans hebt (gehad). Er zijn 2 scenario’s mogelijk:

  • Je hebt een inschrijving gehad bij Avans en je hebt al een verzoek tot uitschrijving gedaan via studielink, of je bent afgestudeerd en de beëindiging is daarom door Avans gedaan;
  • Je bent op basis van een verzoek via Studielink.nl ingeschreven bij Avans Hogeschool en je hebt geen verzoek tot uitschrijving gedaan. Als je niet verder wenst te studeren bij Avans is het van belang dat je via Studielink.nl een verzoek tot uitschrijving indient. Doe je dat niet dan blijf je per maand inschrijving extra collegegeld verschuldigd.

Voor beide scenario’s geldt dat je voor de periode dat je inschrijving hebt gehad collegegeld verschuldigd bent. Dit achterstallige bedrag moet ingelost worden.

In de inschrijvingsvoorwaarden staat dat berichten naar het Avans mailadres worden gestuurd, waarom sturen jullie berichten over betalingsachterstand toch naar het studielink mailadres?

Het klopt dat in de inschrijvingsvoorwaarden staat dat Avans het Avans mailadres gebruikt als primair communicatiemiddel met haar studenten en dat besluiten door of namens organen van Avans genomen, via dat emailadres worden gecommuniceerd.

In de praktijk zien we dat bij er veel studenten waarbij er sprake is van problemen met de inschrijving of met het voldoen van de betalingsverplichting berichten naar het Avans mailadres niet gelezen of opgevolgd worden waardoor er te veel studenten pas laat in het traject op de hoogte zijn van het feit dat er problemen zijn met de betaling. Daarbij komt dat in het traject blokkade van het account mogelijk is, waarna het mailaccount niet meer toegankelijk is.

Door de communicatie met betrekking tot betalingsachterstanden naar het studielink mailadres te sturen beoogt Avans de student te helpen om in een vroegtijdig stadium betalingsachterstand kenbaar te maken, zodat studenten hierop kunnen handelen en zorgen dat ze ingeschreven kunnen blijven.

Kan ik bezwaar aantekenen?

Als je het niet eens bent met een beslissing kun je binnen 6 weken na verzenddatum van de beslissing bezwaar indienen bij de Geschillenadviescommissie van Avans Hogeschool via gac@avans.nl. Naast je gemotiveerde bezwaarschrift moet je ook het laatst door jou ontvangen bericht inzake je betalingsachterstand meesturen. Vermeld bij het indien van het bezwaar ook altijd je studentnummer.

Als ik nog andere vragen heb, waar kan ik die dan stellen?

Als je na het lezen van de informatie op deze pagina nog specifieke vragen hebt over je betalingsachterstand, de consequenties daarvan en hoe het beste te handelen, kun je contact opnemen met de Studenten Informatie Balie door te bellen met 088 – 525 75 50. Ook kun je je vraag stellen via dit contactformulier. Onze collega’s helpen je graag.

Laatst bijgewerkt op 18 december 2020.
Online spreekuur

Misschien twijfel je over je studiekeuze, je manier van studeren of je ontwikkeling. Of je loopt aan tegen problemen die je in de weg staan bij het studeren. Maak dan een afspraak met een studieadviseur van Student Support. We plannen dan een afspraak van 30 minuten in.

Online spreekuur inplannen

Studentendecanaat

Een studentendecaan helpt je met het regelen van voorzieningen, financiën en DUO-zaken. Bij een lastige thuissituatie, psychische klachten, overlijden of andere persoonlijke problemen. En bij studeren met een (chronische) ziekte of functiebeperking, zoals ADHD, stress of dyslexie. Maak telefonisch een afspraak via 088 - 525 75 50 of online. Andere vragen? Mail naar studentendecaan@avans.nl.

Online decaanafspraak maken

Vertrouwenspersoon

Heb je te maken met ongewenst gedrag? Bespreek dit dan met een vertrouwenspersoon.

Informatie en contact

Nieuws
Agenda